Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Świetlica szkolna

 WYDARZENIA   

 

 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej:     PDF   

 

 

Świetlica szkolna czynna  w godzinach 6.45 - 16.45

 

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej

opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości

poprzez rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

 

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

 • Zapewnienie dzieciom dojeżdżającym opieki przed i po lekcjach.
 • Wdrażanie wychowanków do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego.
 • Zapewnienie wychowankom warunków do odrabiania lekcji, wdrażania do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 • Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno - moralnej.
 • Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

Zadania świetlicy:

 • Zapewnienie wychowankom opieki w ustalonych godzinach ( 6:45 – 16:45 ).
 • Wytwarzanie dobrego klimatu do nawiązywania kontaktów dziecka z nauczycielem.
 • Niesienie pomocy w uzupełnianiu braków wychowania rodzinnego i środowiskowego.
 • Opieka, pomoc i rada w każdej sytuacji , która przysparza dzieciom istotnych trudności.
 • Podczas korzystania z wyżywienia – obiady szkolne, objęcie opieką uczniów klas pierwszych.
 • Organizowanie odpoczynku czynnego, ruchu (jeśli to możliwe na świeżym powietrzu).
 • Organizowanie nauki i właściwej pomocy, tak aby całość zadań domowych wychowankowie objęci pomocą wykonywali na miejscu.
 • Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań poprzez dostarczanie okazji do różnorodnej ekspresji (plastycznej, muzycznej, dramatycznej).
 • Organizowanie konkursów świetlicowych dających możliwość szerszego udziału wychowanków w życiu szkoły.
 • Stała systematyczna współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym.
 • Udział świetlicy w życiu społecznym szkoły i środowiska lokalnego.
 • Organizowanie samorządności świetlicowej i współodpowiedzialności za dobro wspólne.

 

                

 

Data dodania: 2017-01-12 21:28:01
Data edycji: 2023-06-13 16:43:09
Ilość wyświetleń: 4020
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej