Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Świetlica szkolna

 WYDARZENIA   

 

 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej:     PDF   

 

 

Świetlica szkolna czynna  w godzinach 6.45 - 16.45

 

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej

opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości

poprzez rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

 

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

 • Zapewnienie dzieciom dojeżdżającym opieki przed i po lekcjach.
 • Wdrażanie wychowanków do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego.
 • Zapewnienie wychowankom warunków do odrabiania lekcji, wdrażania do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 • Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno - moralnej.
 • Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

Zadania świetlicy:

 • Zapewnienie wychowankom opieki w ustalonych godzinach ( 6:45 – 16:45 ).
 • Wytwarzanie dobrego klimatu do nawiązywania kontaktów dziecka z nauczycielem.
 • Niesienie pomocy w uzupełnianiu braków wychowania rodzinnego i środowiskowego.
 • Opieka, pomoc i rada w każdej sytuacji , która przysparza dzieciom istotnych trudności.
 • Podczas korzystania z wyżywienia – obiady szkolne, objęcie opieką uczniów klas pierwszych.
 • Organizowanie odpoczynku czynnego, ruchu (jeśli to możliwe na świeżym powietrzu).
 • Organizowanie nauki i właściwej pomocy, tak aby całość zadań domowych wychowankowie objęci pomocą wykonywali na miejscu.
 • Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań poprzez dostarczanie okazji do różnorodnej ekspresji (plastycznej, muzycznej, dramatycznej).
 • Organizowanie konkursów świetlicowych dających możliwość szerszego udziału wychowanków w życiu szkoły.
 • Stała systematyczna współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym.
 • Udział świetlicy w życiu społecznym szkoły i środowiska lokalnego.
 • Organizowanie samorządności świetlicowej i współodpowiedzialności za dobro wspólne.

 

                

 

Data dodania: 2017-01-12 21:28:01
Data edycji: 2023-06-13 16:43:09
Ilość wyświetleń: 4671
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej