Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Świetlica szkolna

 WYDARZENIA   

 

        

 

Świetlica szkolna czynna  w godzinach 6.45 - 16.45

 

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej

opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości

poprzez rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

 

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

 • Zapewnienie dzieciom dojeżdżającym opieki przed i po lekcjach.
 • Wdrażanie wychowanków do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego.
 • Zapewnienie wychowankom warunków do odrabiania lekcji, wdrażania do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 • Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno - moralnej.
 • Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

Zadania świetlicy:

 • Zapewnienie wychowankom opieki w ustalonych godzinach ( 6:45 – 16:45 ).
 • Wytwarzanie dobrego klimatu do nawiązywania kontaktów dziecka z nauczycielem.
 • Niesienie pomocy w uzupełnianiu braków wychowania rodzinnego i środowiskowego.
 • Opieka, pomoc i rada w każdej sytuacji , która przysparza dzieciom istotnych trudności.
 • Podczas korzystania z wyżywienia – obiady szkolne, objęcie opieką uczniów klas pierwszych.
 • Organizowanie odpoczynku czynnego, ruchu (jeśli to możliwe na świeżym powietrzu).
 • Organizowanie nauki i właściwej pomocy, tak aby całość zadań domowych wychowankowie objęci pomocą wykonywali na miejscu.
 • Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań poprzez dostarczanie okazji do różnorodnej ekspresji (plastycznej, muzycznej, dramatycznej).
 • Organizowanie konkursów świetlicowych dających możliwość szerszego udziału wychowanków w życiu szkoły.
 • Stała systematyczna współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym.
 • Udział świetlicy w życiu społecznym szkoły i środowiska lokalnego.
 • Organizowanie samorządności świetlicowej i współodpowiedzialności za dobro wspólne.

Plan zajęć dnia (ramowy):

 • 6.45 – 8.00 – zajęcia organizacyjne 
 • 8.00 – 11.40 – pomoc dydaktyczna przy odrabianiu zadań domowych, zajęcia programowe wg szczegółowego tygodniowego rozkładu zajęć
 • 11.40 – 13.40 – wyjście grup na obiad, zajęcia wg zainteresowań dzieci (czas relaksu)
 • 13.40 – 15.20 - pomoc dydaktyczna przy odrabianiu zadań domowych, zajęcia programowe wg szczegółowego tygodniowego rozkładu zajęć
 • 15.20 – 16.45 – zajęcia dowolne wg zainteresowań dzieci

Zajęcia programowe organizowane w świetlicy:

 • Mały artysta-zajęcia plastyczno- techniczne
 • Igła i nitka w ruch-warsztarty rękodzieła
 • Robótki ręczne- warsztaty rękodzieła
 • W zdrowym ciele zdrowy duch- zajęcia sportowe
 • Matematyka w praktyce- układamy, tworzymy, konstruujemy czyli myślimy
 • Dasz radę- pomoc e odrabianiu zadań domowych
 • Rusz głową- zajęcia szachowe

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

                

 

Data dodania: 2017-01-12 21:28:01
Data edycji: 2021-09-29 16:26:33
Ilość wyświetleń: 3157
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej