Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Świetlica szkolna - info

Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godzinach 6.45 - 16.45

 

Świetlica szkolna jest jedną z najbardziej popularnych pozalekcyjnych form opieki nad uczniem.

Stanowi bardzo ważne (wspomagające zabiegi rodziców i nauczycieli klasowych) ogniwo w systemie opiekuńczo-wychowawczym szkoły.
Głównymi zadaniami naszej świetlicy są: stworzenie atmosfery spokoju i bezpieczeństwa, zapewnienie warunków do racjonalnego spędzania czasu. Świetlica to ważne ogniwo w systemie wychowania i opieki nad dzieckiem. 
Wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziaływania wychowawczego oraz poczynań dydaktycznych.

 

W ramach tej opieki świetlica realizuje swój plan pracy wychowawczo - opiekuńczy,

który powstał na bazie Programu Wychowawczego- Profilaktycznego

z uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb uczniów.Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej

opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości

poprzez rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

 

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

 • Zapewnienie dzieciom dojeżdżającym opieki przed i po lekcjach.
 • Wdrażanie wychowanków do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego.
 • Zapewnienie wychowankom warunków do odrabiania lekcji, wdrażania do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 • Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno - moralnej.
 • Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

Zadania świetlicy:

 • Zapewnienie wychowankom opieki w ustalonych godzinach ( 6:45 – 16:45 ).
 • Wytwarzanie dobrego klimatu do nawiązywania kontaktów dziecka z nauczycielem.
 • Niesienie pomocy w uzupełnianiu braków wychowania rodzinnego i środowiskowego.
 • Opieka, pomoc i rada w każdej sytuacji , która przysparza dzieciom istotnych trudności.
 • Podczas korzystania z wyżywienia – obiady szkolne, objęcie opieką uczniów klas pierwszych.
 • Organizowanie odpoczynku czynnego, ruchu (jeśli to możliwe na świeżym powietrzu).
 • Organizowanie nauki i właściwej pomocy, tak aby całość zadań domowych wychowankowie objęci pomocą wykonywali na miejscu.
 • Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań poprzez dostarczanie okazji do różnorodnej ekspresji (plastycznej, muzycznej, dramatycznej).
 • Organizowanie konkursów świetlicowych dających możliwość szerszego udziału wychowanków w życiu szkoły.
 • Stała systematyczna współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym.
 • Udział świetlicy w życiu społecznym szkoły i środowiska lokalnego.
 • Organizowanie samorządności świetlicowej i współodpowiedzialności za dobro wspólne.

Plan zajęć dnia (ramowy):

 • 6.45 – 8.00 – zajęcia organizacyjne 
 • 8.00 – 11.40 – pomoc dydaktyczna przy odrabianiu zadań domowych, zajęcia programowe wg szczegółowego tygodniowego rozkładu zajęć.
 • 11.40 – 13.40 – wyjście grup na obiad, zajęcia wg zainteresowań dzieci (czas relaksu)
 • 13.40 – 15.20 - pomoc dydaktyczna przy odrabianiu zadań domowych, zajęcia programowe wg szczegółowego tygodniowego rozkładu zajęć.
 • 15.20 – 16.45 – zajęcia dowolne wg zainteresowań dzieci.

Zajęcia programowe organizowane w świetlicy:

 • Zajęcia plastyczno – techniczne;
 • Zajęcia sportowo – rekreacyjne;
 • Zajęcia muzyczne;
 • Pomoc dydaktyczna przy odrabianiu zadań domowych.

 

Data dodania: 2020-03-04 18:41:32
Data edycji: 2020-03-04 18:43:02
Ilość wyświetleń: 85
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button